• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کول انباری

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کول انباری

کول انباری در انباره ی چاه یعنی در کانال هایی که از قسمت عمودی انشعاب گرفته شده و به جهت مورد نظر و موازی با سطح زمین در عمق و یا در سطح زمین بکار می روند.کول های انباری در انواع کف تخت ، دوتکه  ،تخم مرغی و دو تکه نر و ماده (کونیک) تولید می شوند.

 کول انباری هم در دو نوع تسمه ای و به صورت سفارشی( با میلگرد حرارتی 5.5 یا  6.5) براساس نیاز مشتری تولید و عرضه می گردد.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/