• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کول دو تکه انباری 140

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کول دو تکه انباری 140

این نوع کول در دو قطعه تولید میشود که برای پوشاندن سقف کانال ها در عمق زمین بکار میرود،این کول در سایز های یک متری تخته و 140 سانتی متری (کونیک دار) تولید میشود، این کول ها با پایه قرار دادن بلوک کنار دیواره کانال ها از ریزش سقف کانال ها جلوگیری میکند،

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/