• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کول انباری تخم مرغی

کول انباری تخم مرغی:

قطغات بتنی  پوشاننده ی انباره ی چاه ها هستند که به علت دارا بودن دهنه ی مناسب بری رفت و آمد به عنوان پیش کول در خاک های  سست استفاده می شود،

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/