شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

لوله های آزبست:

لوله هایی هستند که برای هدایت هوای شومینه و موتور خانه ها و … در سایز های مختلف استفاده میشود، لوله های آزبست بصورت گرد و کتابی تولید مشود.