پوكه های معدنی:

پوكه های معدنی دانه های سبكی هستند که اغلب حاصل از فعاليتهای آتشفشانی می باشند . پومیس و اسکوریا منشا اتشفشانی داشته و برخی مانند دیاتومیت ها رسوبی هستند. پوکه های اتشفشانی وقتی ایجاد میشود که گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج شود. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی می‌توان نمونه صنعتی پوکه را که به آن پوکه صنعتی یا لیکا میگویند در شرایط کارخانه تولید و آماده مصرف می کنند. پوکه صنعتی قیمت بالاتری نسبت به پوکه معدنی دارد خوبی این پوکه این است که در اشکال متنوع و متناسب با نیازها ساخته و راهی بازار مصرف می‌شوند.