شماره های تماس:

021-46874626
0912-3165441
0921-3865441

کول انباری تخم مرغی:

قطغات بتنی پوشاننده ی انباره ی چاه ها هستند که به علت دارا بودن دهنه ی مناسب بری رفت و آمد به عنوان پیش کول در خاک های سست استفاده می شود.